Marketing Number 0888 Portal

Ponúkajte svoje služby z mobilných telefónov jednoducho a bez obáv

Prejsť k detailom služby

Marketingové volania z mobilných čísel s prezentáciou prefixom 0888

Splnenie legislatívnych povinností

Z legislatívy k ochrane pred nevyžiadanou komunikáciou vyplýva pre podnikateľské subjekty základná povinnosť používať pre marketingové volania prezentáciu číslom z množiny (0)888 v prípade, ak nemáte súhlas volaného. S našou službou splníte túto povinnosť aj pri volaniach z mobilného telefónu.

Jednoduché použitie, 100%-ná istota

Využitie služby sme zjednodušili na najvyššiu možnú úroveň. Stačí sa prihlásiť na portál a okamžite začať volať po zadaní telefónneho čísla. Služba zabezpečí, aby sa volanému prezentovalo Vaše volanie Vašim prideleným číslom z množiny 0888. S našou službou Vám pokuta (až do 5% obratu) nehrozí.

Nemusíte mať mobilné služby od O2

Pre využívanie služby nie je podstatné, či máte mobilný paušál od O2 Slovakia, alebo iného operátora. Podstatné je, že môžete bez obáv prezentovať potenciálnym zákazníkom Vaše výrobky alebo služby.

Maximálna kvalita spojenia a garantovaná kapacita

Službu zabezpečuje profesionálna operátorská hlasová platforma spoločnosti O2 Slovakia. Kvalita služby je zaručená na rovnakej úrovni ako aj pre milióny ďalších užívateľov telekomunikačných služieb mobilného a fixného operátora.

Detaily, ktoré rozhodujú

Pre koho je služba určená?

Zjednodušenie služby Marketing Number 0888 vo verzii Portal je určené pre menšie spoločnosti, ktoré nepravidelne ponúkajú svoje produkty alebo služby prostredníctvom marketingových volaní z mobilných telefónov. Typickým zákazníkom služby je poistný poradca alebo realitný maklér čas od času obvolávajúci neoverené kontakty, ktorý chce eliminovať hrozbu pokuty za obťažujúce volania.

Ako služba funguje?

Zákazník so zoznamom čísel, ktoré chce obvolať so svojou ponukou si vyčlení časový priestor na túto aktivitu. Pripojí sa na internet, prihlási sa na portál služby a postupne zadáva čísla do zoznamu. Po zadaní čísla (zo zoznamu) ústredňa prevolá telefónne číslo zákazníka (evidované v portále s možnosťou zmeniť), ak zákazník hovor zdvihne, ústredňa spája zadané číslo, pričom volanému prezentuje volanie prideleným číslom z množiny 0888.

vstup do portálu

Technické parametre služby

pridelené číslo z množiny 0888

prihlasovacie meno do portálu - platný e-mail pre komunikáciu s O2BS

mobilné telefónne číslo zákazníka - pre úvodné overenie prístupového hesla a pre volanie (číslo je možné kedykoľvek zmeniť)

Otázky a odpovede

Q: Ako je služba spoplatnená?
A: Služba Marketing Number 0888 je spoplatnená mesačným poplatkom za balík pridelených čísel z množiny (0)888 v troch verziách - 10 čísel, 50 čísel, 200 čísel.

Q: Ako sú spoplatnené volania prezentované prefixom 0888?
A: Volania s prezentáciou prefixom 0888 sú spoplatnené rovnakou tarifou ako volania zákazníka na to isté číslo bez úpravy CLI.

Q: Čo je cieľom novej legislatívy?
A:

 • zjednodušenia identifikácie marketingových volaní a SMS prezentovaných predvoľbou 0888

 • možnosť evidencie do „DoNotContactList“ databázy (DNCL alebo aj Robinsonov zoznam)

 • stanovenie pravidiel marketingovej komunikácie a kontrolu ich dodržiavania

Q: Aké podmienky a povinnosti vyplývajú z novej legislatívy?
A:

 • Povinnosť prezentovať reklamné volania jednotnou predvoľbou 0888,

 • Povinnosť vyžiadať súhlas spotrebiteľa s marketingovou ponukou,

 • Povinnosť overovať databázu evidovaných účastníkov, ktorí si neželajú byť oslovovaní (DNCL)

Q: Koho sa týkajú povinnosti?
A: Každého subjektu ponúkajúceho svoje produkty a alebo služby prostredníctvom volania, zasielania SMS alebo elektronickej pošty.

Q: Aké hrozia sankcie pri porušení povinností?
A: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je oprávnený udeliť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu spoločnosti za predchádzajúci rok.

Q: Existuje aj situácia, kedy nesmiem osloviť účastníka marketingovou ponukou?
A: Chcem poslať marketingovú SMS na telefónne číslo, ku ktorému nemám súhlas na komunikáciu za účelom priameho marketingu - nesmiem poslať SMS, ani z predvoľby odosielateľa 0888.

Q: Sú v legislatíve zahrnuté aj výnimky z povinností pre marketingové volania a SMS?
A: Áno výnimky z povinností pokrývajú niektoré situácie, ako napríklad:

 • volania vlastným existujúcim zákazníkom s ponukou rovnakých alebo podobných služieb

 • volania na čísla účastníkov, ku ktorým mám platný súhlas s marketingovou komunikáciou

 • volania účastníkom, ktorí si takúto komunikáciu preukázateľne vyžiadali

 • volania na zverejnené firemné čísla právnických osôb

Q: Môžem na základe výnimky kedykoľvek oslovovať svojich existujúcich zákazníkov marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
A:

 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)

 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)

Q: V akých prípadoch môžem využiť výnimky na oslovenie s marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
A:

 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)

 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)

 • Identifikovali sme viaceré situácie, kedy je potrebné starostlivo zvážiť, či a v akom rozsahu je splnená možnosť využitia výnimky z povinností

  • Chcem zavolať účastníkovi od ktorého mám súhlas na marketingové účely

  • Chcem zavolať vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely

  • Chcem zavolať účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal

  • Chcem zavolať na číslo, ktoré sa nachádza v DNCL (Robinson) databáze s príznakom zákazu volania

  • Chcem zavolať na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby

  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého mám súhlas na marketingové účely

  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely

  • Chcem poslať SMS účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal

  • Chcem poslať SMS na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby

Ďalšie zdroje informácií

https://www.teleoff.gov.sk/marketingove-volania-uz-len-s-predvolbou-0888-vy-sa-rozhodnete-ci-hovor-zdvihnete-alebo-nie

https://www.teleoff.gov.sk/podnikatelia-pozor-kedy-je-povinnost-na-propagaciu-tovarov-alebo-sluzieb-pouzit-cislo-s-predvolbou-0888

Contact form image

Povedzte nám čo potrebujete, o všetko ostatné sa postaráme

Nechajte nám vaše telefónne číslo. Radi vám telefonicky poradíme.